JP Oaldamt

De website van JP Oaldamt zal niet meer worden bijgewerkt.
Ik heb alleen nog de meldingen voor de toeristen van het Oldambt hier geplaatst over de term "Blauwestad".

The JP Oaldamt website won't be updated any longer.
I only put the announcement for the tourists of the Oldambt here about the term "Blauwestad"

Die Webseite von JP Oaldamt wird nicht mehr unterhalten.
Ich habe alleine noch die Mitteilung für die Touristen von Oldambt hier notiert über den Begriff "Blauwestad"


BESTE TOERIST VAN HET OLDAMBT

U zult vaak de naam "Blauwestad" zien in gebeurtenissen in deze gemeente. Bij deze wil ik u toch aanraden om nog eens goed te kijken waar u heen moet. Die naam wordt te pas en onpas overal aan toegevoegd.
Zo heeft men het bijvoorbeeld over noordstrand van Blauwestad. Dit strand ligt niet in het dorpje Blauwestad, maar ligt aan de noordrand van het Oldambtmeer in Midwolda.
Het enige strand in Blauwestad is het zuidstrand.
Ook is er sprake van het natuurgebied Reiderwolde dat "groene hart van Blauwestad" als slogan heeft. Vreemd want ook dit gebied ligt niet in dat gehuchtje, het ligt er naast en heeft dus niets met BS te maken.
Er zijn ook nog genoeg andere dingen op te noemen waar men het woord Blauwestad aan toevoegt. Het is een overblijfsel van een overmarketing van een (mislukt) projekt van ongeveer 11 jaar geleden. Dat was een fout van de projektontwikkelaar en waarschijnlijk ook van de gemeente om het projekt "Blauwestad" te noemen.
Soms komt men zelfs het "Blauwestadmeer" tegen, dit is totale onzin het meer heet "Oldambtmeer", en daarvan ligt dus het zuidstrand in Blauwestad, het noordstrand in Midwolda.
Ook de naam van de haven in Midwolda wordt vaak met de naam "Blauwestad noordhaven" aangeduid, dit klopt ook niet, als er dan een naam aan gegeven moet worden, dan is "Oldambtmeer haven(noord)" (kan ook zonder dat noord natuurlijk) een veel toepasselijker naam.
Dus als u een toeristische route door het Oldambt van plan bent te volgen, vergeet dan de naam "Blauwestad", dat is een piepklein gehuchtje in de gemeente, wat helaas een veel te grote betekenis heeft gekregen bij sommige stugge aanhangers om dat woord overal te blijven gebruiken.
Het Oldambt is veel meer dan het kleine plekje dat Blauwestad heet.

 


DEAR TOURIST OF THE OLDAMBT

You will often see the name "Blauwestad" in events in this municipality. I would recommend you to take a closer look at where you want to go. That name will be used a lot for things which has nothing to do with BS.
For example, there is talk about the north beach of Blauwestad. This beach is not in the tiny village of Blauwestad, but lies on the northern edge of the Oldambtmeer in the village called Midwolda.
The only beach in Blauwestad is called the south beach.
There is also the nature reserve called "Reiderwolde" which has the "green heart of Blauwestad" as a slogan. Strange because this area is not in that small township, it is next to it and therefore has nothing to do with BS.
There are plenty of other things to mention where the word Blauwestad has been added. It is a remnant of an overmarketing of a (failed) project about 11 years ago. That was a mistake of the project developer and probably also of the municipality to call the project "Blauwestad".
Sometimes you might even hear about the lake called "Blauwestadmeer", this is total nonsense, the lake is called "Oldambtmeer", and on that the southern beach is in Blauwestad, and the northern beach is in Midwolda.
The name of the marina in Midwolda is often referred to as "Blauwestad Noordhaven (marina north)", which is also not true, if a name has to be given, then "Oldambtmeer haven noord (marina north)" is a much more appropriate name (although it could also be used with the noord/north part to it).
So if you plan to follow a touristic route through the Oldambt, forget about the name "Blauwestad", which is a tiny township in the municipality, and unfortunately has gained too much significance with some rigid supporters who keep using that word for almost everything.
The Oldambt is much more than that small town called Blauwestad.

 


GEEHRTE TOURIST VON DIE OLDAMBT

Sie werden oft den Namen "Blauwestad" in Veranstaltungen in dieser Gemeinde sehen. Ich würde Ihnen empfehlen, einen genaueren Blick darauf zu werfen, wo Sie hin wollen. Dieser Name wird viel für Dinge verwendet, die nichts mit BS zu tun haben.
Zum Beispiel wird gesprochen über den Nordstrand von Blauwestad. Dieser Strand liegt nicht im kleinen Dorf Blauwestad, sondern liegt am nördlichen Rand des Oldambtmeers im Dorf Midwolda.
Der einzige Strand in Blauwestad heißt der Südstrand.
Es gibt auch das Naturschutzgebiet "Reiderwolde", das das "grüne Herz von Blauwestad" als Slogan hat. Wunderlich, weil dieser Gebiet nicht in dieses kleines Dorf ist, es ist daneben und hat daher nichts mit BS zu tun.
Es gibt viele andere Dinge zu erwähnen, wo das Wort Blauwestad hinzugefügt wurde. Es ist ein Überbleibsel von einem Übermarketing eines (gescheiterten) Projektes vor etwa 11 Jahren. Das war ein Fehler des Projektentwicklers und vermutlich auch der Gemeinde, um das Projekt "Blauwestad" zu nennen.
Manchmal hört man sogar den See "Blauwestadmeer", das ist totaler Quatsch, der See heißt "Oldambtmeer", und dort ist der südliche Strand in Blauwestad und der nördliche Strand in Midwolda.
Der Name des Jachthafens in Midwolda wird oft als "Blauwestad Noordhaven (Nordhafen)" bezeichnet, was auch nicht wahr ist, wenn ein Name gegeben werden muss, dann ist "Oldambtmeer noordhaven (Nordhafen)" ein viel geeigneterer Name (obwohl es könnte Auch ohne dem noord/nord teil benutzt werden).
Wenn Sie also einen touristischen Weg durch den Oldambt folgen wollen, vergessen Sie den Namen "Blauwestad", das ein kleines Dorf in der Gemeinde ist, und hat leider mit einigen starren Unterstützern, die dieses Wort für fast alles behalten, zu viel Bedeutung gewonnen.
Der Oldambt ist viel mehr als das kleine Dorf namens Blauwestad.